Alan Hou的个人博客更换主题了,使用中如有问题欢迎反馈~

标签:Event

JavaScript event.keyCode大全

JavaScript event.keyCode大全 keycode 8 = BackSpace BackSpace keycode 9 = Tab Tab keycode 12 = Clear keycode 13 = Enter keycode 16 = Shift_L keycode 17 = Control_L keycode 18 = Alt_L ……

Magento事件和观察者模式

Magento中的事件(event)和观察者模式(observer pattern)相当的有意思,它使得开发者在应用流中对Magento的重要部分进行扩展。为了提供高灵活性以及促进不同模块之间的交互,Magento添加了事件/观察者模式,这一模式可以让模块之间产生松散耦合。 这一系统分为两部分,处理对象和事件信息的事件以及监听特定事件的观察者。 事件处理 ……